Campania | Pompeii

Posted: June 6th, 2012 | Author: | Filed under: dougKIM photography, Film, Leica, Napoli

Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

The train to Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

The train to Pompeii; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim


Tags: , , , , , , , , | No Comments »