Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Soi Cowboy, Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Soi Cowboy, Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sukhumvit, Bangkok, Thailand; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim