Some desertscapes, all take somewhere near the towns of Merzouga and Khamlia.

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim

Sahara, Merzouga, Morocco; Leica MP 0.58, 35mm Summicron, Kodak Tri-X © Doug Kim